Erasmus+ õpilaste õpiränne e välispraktikad

Mustri autor: Siim Tikk

Print

Konkurss

 

Välispraktikale saab kandideerida igal aastal praktikale eelneva õppeaasta kevadsemestri lõpust kuni praktika toimumise õppeaasta 5. septembrini (v.a oma praktikakohaga KHB õppijad, vt allpool). Avalduse ja portfoolio ettevalmistamiseks on seega aega terve suvi!  Osalemiseks tuleb hiljemalt 5. septembriks esitada avaldus, ingliskeelne Europassi CV ja vabas vormis ingliskeelne motivatsioonikiri.  Uued praktikasihtkohad avaldame iga aasta mais-juunis siin. Välispraktikal osalemiseks saada dokumendid aadressile  või too 4. korrusele administraatori kätte.

KHB-õppijatel on võimalus taotleda välispraktikale ka iseseisvalt leitud praktikaettevõttesse Erasmus+ programmiriikides, kui selleks on olemas kokkulepe vastuvõtjaga. Oma praktikakohaga saab välispraktikal osaleda konkursiväliselt, täites selleks avalduse hiljemalt praktikale eelneva õppeaasta 10. jaanuariks. Küsi lisa  või 53335088

Kandideerimistingimused (v.a oma praktikakohaga KHB-õppijad)

Kandideerida saavad kõik õppevõlgnevuseta KHB- ning II-IV kursuse PHB-õppijad. Välispraktikal saab oselada õpingute ajal või aasta jooksul pärast TK lõpetamist. Eelisjärjekorras saavad võimaluse osalemiseks õppijad, kes ei ole varem välispraktikal käinud. Kandidaate hinnatakse nelja kriteeriumi alusel:

  • Välispraktikal osalemise motivatsioon ja eesmärk, motivatsioonikirja informatiivsus (1–5 p). Hinnatakse motivatsioonikirja alusel.
  • Inglise keele oskuse tase (1–5 p). Hinnatakse õppetöö andmete ja motivatsioonikirja alusel.
  • Erialane võimekus ja portfoolio (1–5 p). Hinnatakse õppetöö andmete ja esitatud portfoolio alusel.
  • PHB-õpilaste konkurentsis saavad lisapunkte õppijad, kes on olnud TK välispraktikantide tuutorid.

Konkursikomisjonis osalevad TK direktor, õppedirektor, inglise keele õpetaja, 2.–4. kursuse kursusejuhendajad, 1–2 erialaõpetajat, õpilasomavalitsuse esindaja ja välispraktikate koordinaator.

Kes on tuutor?

Tuutor on enamasti sama eriala õppija, kellel on positiivsed õpilaseluga toimetuleku kogemused ning kes tahab ja oskab välispraktikandile toeks olla. Tuutoriks sobib eriti hästi õpilane, keda köidavad erinevad kultuurid ja keeled ning suhtlemine uute inimestega ja kellel ehk endalgi huvi välispraktikal osaleda (loe täpsemalt osalemisvõimaluse kohta).

Tuutori ülesanne on aidata välisõpilasel kooli- ja linnaellu sisse elada, aidata sotsialiseeruda, toetada praktilistes küsimustes koolis ja väljaspool, aidata hoida välisõpilast kursis õppetöös toimuvaga, muudatustega, ürituste ja ühiste ettevõtmistega koolis ja mujal. Tuutori ülesandeks on ka praktikandi vastuvõtmine saabumise päeval ning majutuskoha, linna ja kooli tutvustamine.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas on osalejal võimalus kirjeldada oma erialaseid oskusi, koolitusvajadusi, praktika eesmärki ning ootusi praktikaprogrammile. Mida sisukam ja informatiivsem on motivatsioonikiri, seda paremad on väljavaated välispraktikale pääsemiseks, kuid ka enda jaoks kõige sobivama praktikaprogrammi tagamiseks. Motivatsioonikiri ei ole oluline ainult kandideerimisel, vaid ka vastuvõtva organisatsiooni jaoks praktika ettevalmistamisel ja programmi koostamisel. Hea motivatsioonikiri ei sõltu sõnade arvust, vaid info asjakohasusest  ja konkreetsusest. Nt võiks motivatsioonikiri sisaldada:

  •  lühikest enesetutvustust (mida ja mitmendal kursusel õpid, tugevused-nõrkused vms)
  • erialaoskuste kirjeldust, kuid ka muid oskusi, tegevusi ja huvisid
  • praktika eesmärgi, koolitusvajaduste ja ootuste kirjeldust, s.t võimalikult täpset infot selle kohta, mida sooviksid praktikal teha ja õppida, kas eelistad kooli- või ettevõttepraktikat jne.

Välispraktikaga seotud küsimustes saad abi koordinaatorilt aadressil , telefonil 53335088 või 4. korruselt.