Info välispraktikandile

Mustri autor: Laura Repp

Konkursi tulemustest teatatakse e-posti teel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast avalduse esitamise tähtaega. Et igasse välispraktika sihtkohta pääseb maksimaalselt kaks õpilast, siis jagunevad populaarsemad sihtkohad kandidaatide pingerea järgi – kui ühte sihtkohta on kandideerijaid rohkem kui kaks, pääsevad sinna esmajärjekorras suurema arvu punkte kogunud kandideerijad. Pingereas järgmistele pakutakse välja teisi praktikakohti. NB! Kui motivatsioonikiri on suunatud konkreetsele organisatsioonile, kuhu ei õnnestu pääseda, tuleb hiljem tegeleda selle ümbervormistamisega. Seepärast võiks motivatsioonikirja võimalusel juba eelnevalt nii vormistada, et selles ei oleks pöördumist konkreetse organisatsiooni poole.

VÄLISPRAKTIKA ETTEVALMISTUS

Kui sihtkoht selgunud, algab praktika ettevalmistus. Koordinaator suhtleb kõikide osalejatega individuaalselt praktikaaja, reisikorralduse, kindlustuse, majutuse ja praktikaprogrammi osas. Korraldusse on kaasatud vastuvõtva organisatsiooni koordinaator.

Välispraktikaid toetab Erasmus+ programm, millest makstakse kinni osalejate reisi-, kindlustus- ja elamiskulud. 

Reisi- ja kindlustuskulud
Reisipiletite ja kindlustuse ostmise eest hoolitseb kool. Välispraktikate koordinaator suhtleb reisikorralduse osas kõikide osalejatega individuaalselt.

Elamiskulude toetus
Elamiskulude toetus on ette nähtud praktikandi toidu- ja majutuskulude katteks. Olenevalt kokkuleppest vastuvõtva organisatsiooniga tasutakse majutuse eest ettemaksuna või kohapeal. Esimesel juhul tasub kool majutuse eest otse majutajale ning summa arvutatakse õpilasele makstavast elamiskulude toetusest maha. Teisel juhul kantakse kogu toetus osaleja arvele ning osaleja tasub majutajale kohapeal. Majutuse eest tasumise tingimused tuuakse ära ka elamiskulude toetuse lepingus.

NB! Hoia alles ja too pärast praktikat kooli
– lendude ja laevareiside pardakaardid
– sihtkohta ja tagasi reisimisel ostetud reisipiletid ja taksotšekid
– majutustšekid

Toetuse maksmiseks sõlmitakse osalejaga Erasmus+ toetuse kasutamise leping. Selleks tuleb praktikantidel kõigepealt täita kontoandmete ankeet. Leping saadetakse osalejale digiallkirjastamiseks kooli dokumendihalduskeskkonna kaudu pärast reisi ja kindlustuse korraldamist. Lepingus on muu hulgas kirjas praktika aeg, toetuse summa ja maksmise tingimused. Üldjuhul makstakse elamiskulude toetus osaleja arvele kahes osas: 90% enne praktikat ja 10% pärast praktikat ning vajaliku dokumentatsiooni esitamist, aga võimalikud on ka erinevad muud kokkulepped.

Online Linguistic Support OLS
Kõikidel välispraktikantidel, kes kasutavad praktikal inglise keelt peamise suhtluskeelena, on kohustuslik läbida enne ja pärast praktikat veebipõhine inglise keele taseme hindamine. Enne välispraktikat või praktika ajal on võimalus läbida ka sihtriigi keeleline ja kultuuriline ettevalmistus OLSis, Tartu Kunstikoolis või vastuvõtvas organisatsioonis.

Suhtlus vastuvõtva organisatsiooniga
Soovitatavalt suhtleb praktikant ettevalmistuse käigus ka ise vastuvõtva organisatsiooni koordinaatoriga e-maili teel või sotsiaalmeedia kaudu, eelkõige majutustingimusi, praktikategevusi ja sihtkohta kohalejõudmist puudutavates küsimustes. See tagab info liikumise õigel ajal õigesse kohta ja motiveerib õpilast ka ise initsiatiivi ja vastutust võtma. Ise aktiivne olles saab oma praktika kujundamises kõige paremini kaasa rääkida. Mõned organisatsiooonid on juba praktikaeelse suhtluse ajaks määranud ka õpilastuutori, kelle vahendusel eesootavaga tutvuda.

PRAKTIKAL

Välispraktikandile tullakse sihtkohta saabudes vastu või antakse juhised, kuidas majutuskohta jõuda. Vastuvõtva organisatsiooni koordinaator tutvustab praktikaprogrammi ja olenevalt sellest, kas tegu on kooli- või tööpraktikaga, on ta vahendajaks praktikandi ja õpetajate või ettevõtte vahel. Koolipraktika puhul on vastuvõttev koordinaator ise praktikandi juhendaja või määrab selleks mõne õpetaja. Ettevõttes on praktikandil eraldi juhendaja ja koordinaatoriga kohtub praktikant ainult vajadusel.

NB! Ole valmis selleks, et koolipraktika juurde kuulub ka lühem või pikem tööpraktika – mõne klienditellimuse teostamine koolis / kooli inkubatsioonikeskuses või tööperiood ettevõttes.

Praktika kulg ja info liikumine
Õpetajad, juhendajad, tuutorid, koordinaatorid jt asjaosalised saavad praktika ajal infot sinu rahulolu või rahulolematuse kohta ainult sinu enda käest. Kui asjad ei suju nii nagu vaja, nt oled saanud oma oskuste kirjeldusele mittevastavad tööülesanded (v.a kui su soov ongi midagi täiesti uut õppida), pole kordagi kohanud oma juhendajat, pead oselema kursustel, mis sind ei huvita või on probleemid majutusega, siis tegutse: 1. pöördu juhendaja poole 2. pöördu vastuvõtva koordinaatori poole  3. pöördu oma kooli koordinaatori poole. Oma kooli koordinaatori poole võib pöörduda igal ajal, kui tunned, et vajad nõu või tuge. Ole suhtlemisel initsiatiivikas, seisa enda eest ja ära hoia probleeme ja muresid endale. Ainult nii saame sind aidata.

VÄLISPRAKTIKA HINDAMINE JA DOKUMENTATSIOON

NB! Välispraktika õpiväljundeid tunnustatakse õpingute osana, s.t need kantakse üle sinu õpingutesse TKs.

 Õpiväljundite saavutamist hinnatakse vastuvõtvas koolis jooksvalt kogu praktika vältel, kasutades selleks nii juhendaja suulist tagasisidet kui praktikandi eneseanalüüsi. Eneseanalüüsiks kasutatakse praktikapäevikut, kuhu lisatakse praktikategevused kuupäevade või tegevusperioodide kaupa. Tagasisidestamiseks ja eneseanalüüsiks võib kasutada ka spetsiaalset hindamislehte.

Tulemuste dokumenteerimine, Europassi õpirände tunnistus (Europass Mobility)
Välispraktikategevuste ja õpiväljundite lõplik hindamine toimub koos juhendajaga, dokumenteerides läbitud tegevused ja omandatud oskused koos ECVET-punktidega Europassi õpirändetunnistusel. Osaleja saab elektroonilise Europassi õpirändetunnistuse täitmiseks lingi praktika lõpus (vt näidist).

Õppeleping (Learning Agreement)
Õpiväljundid, ECVET-punktide arv ja hindamise korraldus lepitakse kokku enne praktikat sõlmitavas kolmepoolses õppelepingus, mille allkirjastavad saatva ja vastuvõtva organisatsiooni koordinaatorid ja praktikant.

Erasmus+ õpirände osaleja aruanne
Praktikalt naastes täidab õpilane oma välispraktikakogemuse hindamiseks veebipõhise Erasmus+ osaleja aruande, mille esitamise järel makstakse välja ka viimane 10% elamiskulude toetusest.

Jaga oma fotosid, arvamusi ja kogemusi ka TK Erasmus+ õpirändajate avalikus FB-grupis!

Info: