Õppekorralduseeskiri ja sisekorraeeskiri

Mustri autor: Laura Laasik

Kunstikoolis õppimist reguleeriv dokument on pdf-formaadis kättesaadav siin: Tartu Kunstikool õppekorralduseeskiri

Tartu Kunstikooli sisekorraeeskiri

Õppekorralduseeskirja lisad:

Tartu Kunstikoolis õppetöö käigus loodud teoste autoriõiguste kuuluvus ja autoriõiguste teostamise kord

– Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse korraldamise tingimused ja kord

– Hindamise kord Tartu Kunstikoolis

 Õppetoo päeviku täitmise kord

Praktikakorralduse eeskiri

– Tugirühma ülesanded ja töökord

– Tartu Kunstikooli õppetoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord_2017/2018

Tartu Kunstikooli õpilaste vastuvõtutingimused ja -kord_2018

– Tartu Kunstikooli õpilaste sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord_alates 01 10 2015

Taotlus sõidukulude hüvitamiseks

Tartu Kunstikooli õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri
Lisa_1_Avaldus majutuskulude taotlemiseks
Lisa_2_Majutuskulude hüvitamise aruanne