Õppekorralduseeskiri ja sisekorraeeskiri

Mustri autor: Siim Tikk

Kunstikoolis õppimist reguleeriv dokument on pdf-formaadis kättesaadav siin: Tartu Kunstikooli õppekorralduseeskiri

Tartu Kunstikooli sisekorraeeskiri

Õppekorralduseeskirja lisad:

Tartu Kunstikoolis õppetöö käigus loodud teoste autoriõiguste kuuluvus ja autoriõiguste teostamise kord

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse korraldamise tingimused ja kord

Hindamise kord Tartu Kunstikoolis

Õppetöö päeviku täitmise kord

Praktikakorralduse eeskiri

– Tugirühma ülesanded ja töökord

– Tartu kunstikooli õppetoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord_2016/2017

– Tartu Kunstikooli vastuvõtu kord_2017

– Tartu Kunstikooli õpilaste sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord_alates 01 10 2015

Taotlus_soidukulude_huvitamiseks_UUS-1

Tartu Kunstikooli õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri
Lisa_1_Avaldus majutuskulude taotlemiseks
Lisa_2_Majutuskulude hüvitamise aruanne