Digioskustega loomemajanduse tööturule

Mustri autor: Mariliis Newsome

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne small

Tartu Kunstikool viib aastatel 2016-2018 läbi koolitusprojekti „Digioskustega loomemajanduse tööturule“, mille eesmärk on toetada pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist kujundusvaldkonnas ja tööturul püsimist.

Kujundusgraafika algkursusel õpitakse praktilist eesmärgipärast visuaalset kommunikatsiooni. Arendatakse visualiseerimise praktilisi alusoskusi ja rakendatakse neid kooskõlas turunduse põhimõtetega. Keskendutakse loovmõtlemisele, ideede väljatöötamise protsessile, harjutatakse kujunduse eesmärgistamist ning õpitakse väljatöötatud ideid teostama. Lisaks erialaõppele arendatakse sotsiaalseid, individuaal- ja meeskonnatöö ning ettevõtlus- ja tööelualaseid oskusi. Koolitus sisaldab ettevõtlusprojekte ja 42-päevast tööpraktikat. Kursusel käsitletavad teemad: loovmõtlemine, idee- ja tootearendus, disaini ABC, visandamine, stiliseerimine, vormi- ja värvusõpetus, tarkvaraõpe, tootefoto, tüpograafia, turundus ja reklaam, pakend ja etikett, erinevad kujundusprojektid ja tööpraktika.
Toimumise aeg: 01.09.2016–15.04.2018
Koolituse õppekava ja maht

3D-digimodelleerimise kursusel keskendutakse toote modelleerimise oskustele, mille kasutajaks on nt tootedisaini assistent. Õppekavasse kuuluvad vormiõpetus, tootedisain, visandamine/kiirprototüüpimine, materjaliõpetus ja 3D-modelleerimise alustehnikad. Lisaks erialaõppele arendatakse sotsiaalseid, individuaal- ja meeskonnatöö ning ettevõtlus- ja tööelualaseid oskusi.
Toimumise aeg: 01.09.2016–15.04.2018
Koolituse õppekava ja maht

Projekt keskendub kaasajastatud ja tööturu vajadustele vastavate töö- ja ettevõtlusoskuste arendamisele kujundusgraafika ja 3D kujunduse valdkonnas ning seeläbi sihtrühma hõivevõimaluste suurendamisele disainivaldkonna tööturul. Koolitustegevused on suunatud formaalse või mitteformaalse kujundusalase ettevalmistusega või kujundusvaldkonnas tegutsemisest huvitatud inimestele, kes leiavad, et nende tööelus kaasalöömisele annaksid hoogu

  • kujundusalaste teadmiste ja oskuste värskendamine
  • ettevõtlikkuse, motivatsiooni ja sotsiaalsete oskuste parandamine
  • ettevõtlus- ja tööelualaste teadmiste ja oskuste täiendamine
  • toetus elukohast tingitud logistiliste takistuste ületamiseks
  • toetus lapsehoolduskohustustest tingitud takistuste ületamiseks
  • kujundusvaldkonna tööpraktika kogemus

Koolitus on mõeldud neile, kes on valmis rakendama oma loovat potentsiaali digikujuduse valdkonnas. Kursustel on kujundusalased alusteadmised kombineeritud digioskuste, ettevõtlusõppe (TOY-metoodika) ja tööpraktikaga. Tegevused annavad osalejatele võimaluse omandada kaasajastatud töövõtteid digitaalse kujundusvaldkonna tööturul tegutsemiseks, püsivaks tööeluks ja paindlike töövormide kasutamiseks.

Õppetöö ja praktika ajal makstakse koolitatavatele stipendiumit 3,84 eur/osaletud päev ja sõidu- või majutustoetust (0,1 eur/km) ning tasutakse osaleja lapsehoiuteenuse kasutamise eest.

Nõudmised osalejatele
Koolituse eesmärk on motiveerida tööturule naasma hõivest pikaajaliselt eemal olnud inimesi. Pikaajalisuse all peetakse silmas vähemalt 12 kuu pikkust perioodi enne koolituse algust (1. september 2016). Hõives osalemise all mõistetakse lisaks erinevas vormis töösuhetele hariduse omandamist formaalses õppes (v. a viibimine akadeemilisel puhkusel). Samuti ei loeta töötuks äritegevusest tulu saavaid äriühingu osanikke ega füüsilisest isikust ettevõtjaid. Juhtimis- või kontrollorgani liige saab koolitusel osaleda, kui ta ei ole viimase 12 kuu jooksul tegutsemise eest tasu saanud. Sihtgrupi liikmete vastavust kontrollib statistikaamet. 

Lisainfo Ave Leek, 53335088,