Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient

Mustri autor: Mariisa Põld

 

Sihtrühm:

Sihtrühma kuuluvad inimesed, kes on alustanud või plaanivad alustada ettevõtlusega loomemajandusevaldkonnas. Vanuselisi ja hariduslikke piiranguid ei ole, samas eelistatakse järgmiseid riskigruppe: erialase- või keskhariduseta inimesi ja inimesi 50+ vanusegrupist. Eelistame luua grupi, kus on esindatud erinevad earühmad ja valdkondade esindajad. Grupi optimaalne suurus 10-15 inimest. Õpingute alustamise nõudmiseks on valmisolek alustada väikeettevõtlusega või juba ettevõtljana tegutsemine.

Õpiväljundid e. õpitulemused:

Õppija:

 • oskab analüüsida ettevõtte tooteid ja teenuseid kliendi seisukohast

 • teab, mis on võrgustikud, kuidas neid saab luua, arendada ja hoida;

 • on välja arendanud oma ettevõtte põhitoote ja selle müügikontseptsiooni

 • teab, milleks on vaja firma visuaalset identiteeti, visiooni ja eesmärke ja on need loonud oma firma jaoks;

 • teab, mis on brändimine ja oskab kasutada brändi-ümbriku tööriista – on ära kirjeldanud oma brändi komponendid;

 • teab, kuidas motiveerida ennas ja teisi tiimiliikmeid;

 • teab, kuidas teostada ajajuhtimist ja leidnud endale kõige sobivama meetodi;

 • tunneb loova turunduse võimalusi väikesele ettevõttele – on loonud turunduskava oma ettevõttele;

 • teab, kuidas määratleda klienti ja kuidas jõuda oma sihtrühmani

 • on omandanud esmased toote ja teenuse disainimise tööriistad;

 • on kujundanud oma toote või teenuse ning testinud seda oma kliendisegmendi esindajate peal;

 • on kujundanud oma ettevõtlusfilosoofia.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

80

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:

(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

20

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

20

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

40

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad):

 1. Tiimiõpe ja eesmärkide seadmine

 2. Töö klientidega ja võrgustumine

 3. Toodete ja teenuste arendamine

 4. Teenuse ja toote  disain ning brändimine

 5. Enesejuhtimine ja tiimi juhtimine

 6. Loovus ja turundus

 7. Pakkumised ja klientide leidmine

 8. Oma arengusuuna määramine ja kasv ettevõtjana

Nõuded õppe lõpetamiseks:

Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.

Koostatud äriplaani tahvel oma ettevõttele/äriideele

Brändikavand (sh firma visioon, missioon, eesmärgid jne)

Disainitud toode või teenus

Kliendisegmendi kirjeldus ja esimene kliendisuhe

Liftikõne esitlus

Loetud kirjandus ( 2 valdkonnaga seotud raamatut või 6 artiklit)

Koolitaja andmed:

Juta Vallikivi – tiimicoach (Team Mastery kursus, koolitaja Partus OY), ettevõtlusõppe juhendaja Tartu Kunstikoolis

Aet Kingsepp – TOY coach (koolitaja Partus OY), üldkunstiainete õpetaja

jt õpetajad