Julgustuskursus kujundajatele: paberilt arvutisse

Mustri autor: Laura Repp

Julgustuskursus kujundajatele: paberilt arvutisse (64 tundi) 22.aprill-10.juuni (laupäeviti kell 9:45-16:30) õpetajad Andrus Peegel, Kristiina Krüspan, Helen Bunder ja Toomas Loide. 

LINK EELREGISTREERIMISE LEHELE

Sihtrühm:

Kursuse peamine sihtrühm on 50+ kujundajad ja kunstnikud, kel puuduvad oskused teha erialast tööd arvutis. Neil on erialane kujundaja, kunstniku vm sarnane haridus, kuid puuduvad kaasajastatud oskused (digitaalne visualiseerimine).

Õpiväljundid e. õpitulemused:

Õppija:

  • tunneb vektor- ja pikselgraafika kujundusprogrammide esmaseid tööpõhimõtteid;

  • julgeb kasutada arvutiprogramme oma töös, kujunduse loomisel;

  • on valmis iseseisvalt edasi arenema;

  • on valmis alustama või jätkama kujundusalastel kursustel ning muutma oma tööharjumisi;

  • teab erinevaid võimalusi, mida  IT pakub erialaste projektide tegemiseks ja teab kust vajadusel abi otsida.

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

64

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

64

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:

(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

10

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

54

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad):

  1. Kujutise loomise eripära vektorgraafika abil. Vektorgraafika alused ja praktiline õpe

  2. Kujutise loomise eripära pikselgraafika abil. Pikelgraafika võimalused, põhimõtted ja praktiline õpe

  3. Disaini või kujunduse loomine vektor- ja pikselgraafika programme kombineerides.

Nõuded õppe lõpetamiseks:

Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Õppekava läbimine vähemalt 80% osas.

Koolitajate andmed:

Andrus Peegel – TK kutseõpetaja (joonistamine ja digijoonistamine, digitaalne tüpograafia ja kirjakunst, kompositisoon, kujundamine kujundusprogrammide abil, illustratsioon) Kristiina Krüspan – TK kutseõpetaja (kujundusprogrammide õpe); Helen Bunder – TK kutseõpetaja (üldkompositsioon)