Erasmus+ DesignStem: e-tööriistakast disaini ning loodus- ja täppisteadusainete (STEM) lõimitud õppeks 2016–2019

Mustri autor: Kuldar Leement

Projekti lühikirjeldus: Erasmus+ strateegilise koostöö projekt DesignStem loob ja levitab õppevahendeid disaini ja STEMi valdkonnas; toetab sünergiat hariduse, teaduse ja innovatsiooni vahel; digiteerib kvaliteetset õppesisu ja edendab IT kasutust, et tõsta disaini ja STEMi avatud hariduse taset ja olulisust.

Projekti partnerid (ingliskeelsed nimed tähestikulises järjekorras):

Tegevused:
3 aastaga 7 töötoas 10 kooli
– koguvad parimaid olemasolevaid e-õppevahendeid disaini- ja STEM-ainete õpetamiseks;
– suurendavad oma teadmisi ja oskusi innovatiivsete õppemeetodite vallas;
– loovad avatud e-tööriistakasti ca 30 e-õpiobjektist (rakendused, animatsioonid, mängud jne; minisõnastik objektide disaini- ja STEM- terminoloogiast inglise ja partnerriikide keeles);
– testivad ja rakendavad e-õpiobjekte oma igapäevases õppetöös;
– tutvustavad e-tööriistakasti teistele haridusorganisatsioonidele oma ja naaberriikides.

Projekti taust:
Disainiga seotud tööstustel on oluline roll EL majanduses. Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks disaini rakendamise innovatsiooni ja kasvu hüvanguks üle Euroopa; teadlikkuse tõstmise disainil põhineva innovatsiooni olulisusest avalikes teenustes ja majanduse kasvus; võimekuse ja kompetentsi loomise nende eesmärkide elluviimiseks.

EL sisepoliitikate peadirektoraat on soovitanud liikmesriikidel toetada reaalainete positiivset kuvandit, tõsta sellealast teadlikkust, arendada koolides reaalainete õpetamist ning õpilaste huvi reaalainete vastu.

Haridusel on fundamentaalne roll Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisel. Investeeringud haridusse ja oskuste arendamisse on eeltingimuseks majanduskasvule ja konkurentsivõimele.

DesignStem põhineb „Education and Training 2020“ eesmärkidel: 1) edendada elukestvat õpet ja mobiilsust; 2) arendada hariduse ja koolituse kvaliteeti ja efektiivsust.

DesignStem on suunatud hariduse rahvusvahelistumisele, digiõppe kasvule, õppijate vajadustele vastavate paindlike õpperadade loomisele. Projekti pikaajaliseks üldmõjuks on kutsehariduse, üldhariduse, kolledžite, rakenduskõrgkoolide õpetajate ja õpilaste suuremad teadmised ja oskused disaini- ning STEM-valdkonnas, õpilaste tugevam positsioon tööturul.

Projekti juhtpartner on Kuressaare Ametikool.

Lisainfo: , 53335088